משיכת כספים מקופת גמל

על פי תקנות מס הכנסה, עמיתים שכירים או עצמאים שלהם עצמם או לקרוב משפחתם (בן זוג, הורה, הורי הורה, צאצא, וצאצאי בן הזוג ובן זוגו של כל אחד מהם) נקבעה נכות רפואית בשיעור של 75% ומעלה, זכאים למשוך כספים מקופת גמל לפני מועד הפירעון ללא ניכוי של מס הכנסה.
שימו לב: אין מדובר ב 100% גמלת ילד נכה לה הילד זכאי על בסיס האבחנה אלא ב- 75% נכות רפואית, הנקבעים רק לאחר כינוס ועדה רפואית בביטוח הלאומי בכפוף לבקשת ההורים.
הפטור מניכוי המס ניתן במידה והנכות נקבעה לאחר פתיחת החשבון בקופת הגמל.

למי פונים

יש לפנות ללשכת פקיד השומה באזור מגוריכם, ולהגיש את שלושת המסמכים הבאים:

לאחר הגשת טפסים אלו, יזומנו אל הועדה בביטוח הלאומי בה ייקבעו אחוזי הנכות לצרכי מס. לאחר קיום הועדה וקביעת נכות רפואית לצרכי מס בשיעור של 75% ומעלה, ניתן לפנות עם אישור הבקשה אל קופת הגמל ולבקש את משיכת הכספים.