תו חניה לנכה ופטור מאגרת רישוי

הזכות

תו חניה לנכה מאפשר לחנות את הרכב במקומות המיועדים לנכים, וכן במקומות בהם אין החנייה מותרת, בהתקיים תנאים מסוימים הקבועים בחוק חנייה לנכים (שעיקרם אי הפרעה לתנועה). החוק ומשרד התחבורה אינם פוטרים בעל תו מתשלום בעבור חנייה. יחד עם זאת, נכה פטור מתשלום על חניה במקום ציבורי שהגישה הנגישה היחידה אליו לנכה היא דרך חניה במקום הציבורי הכרוכה בתשלום.

מי זכאי?

הורים שבניהם/ בנותיהם מקבלים גמלת ילד נכה בשיעור של 60% לפחות, שתנועת ילדם בלי רכב עלולה לערער את מצב בריאותו, וכן הורים לילדים בעלי מוגבלות ברגליהם הזקוקים לכסא גלגלים או לרכב כאמצעי תנועה.

בסוף 2010 משרד התחבורה הציג נוהל עבודה חדש אודות דרכי העבודה של הוועדה למתן תוי חנייה לנכים ובו נכלל כקריטריון מפורש-אוטיזם, אולם קריטריון זה לא מזכה בתו נכה באופן אוטומטי. כל בקשה נבדקת לגופו של עניין ומתקבלות החלטות בהתאם לכך.

למי פונים

למשרד הרישוי המחוזי באזור המגורים.
את הבקשות ניתן לשלוח באמצעות טופס מקוון באתר משרד הרישוי בקישור זה: https://motssl5.mot.gov.il/FORMS/he/request-parking-badge/lang/he-IL

או באמצעות הדואר ליחידה לטיפול במוגבלי ניידות במרכז עדכון ובקרה ת.ד. 72 חולון, מיקוד 58100. אין צורך להגיע למשרדי הרישוי.

ניתן לקבל פרטים נוספים במענה הקולי או האנושי במספרים 1-222-56-78 או 5678*.

במקרים של שאלות/ בעיות ניתן לפנות לנציגת פניות הציבור דרך אתר משרד התחבורה בקישור זה:
http://rishuy.mot.gov.il/he/vehicle/licensing/parking-badge/online-form
וכן במייל לדינה חרוש, harushd@mot.gov.il, עם העתק לגב’ דפנה מהלל mahalald@mot.gov.il, ראש תחום בדיקות רפואיות ופניות הציבור באגף הרישוי בחולון.

הטפסים אותם יש להגיש

 1. טופס בקשה לתו נכה ופטור מאגרת רישוי.
 2. מסמכים רפואיים מקוריים ועדכניים המציינים את הסיבות, הקשיים והצרכים (כמות התמיכות והטיפולים) בעטיים מבקשים את תו הנכה.
 3. צילום ת.ז. של האדם שהרכב בבעלותו בתוספת הספח בו רשום שם הילד.
 4. צילום רישיונות רכב ונהיגה.
 5. צילום המחאה בנקאית ריקה (לקבלת ההפחתה באגרת הרישוי).
 6. אישור מהמוסד לביטוח לאומי על קבלת גמלת ילד נכה /ניידות )העתק מפרוטוקול הועדה מביטוח לאומי).
 7. אם הרכב אינו על שם בעל המוגבלות, יש להמציא מסמכים המוכיחים את הקשר אליו: תעודות זהות של בני הזוג, או תעודות זהות של בעלי הרכב בו רשום הילד; או מינוי כאפוטרופוס.
 8. במידה הרכב רשום על אדם שאינו קרוב אל בעל המוגבלות יש לצרף הצהרה בפני עורך דין או תצהיר בבית משפט של בעל הרכב שבה יהיה רשום כי בעל הרכב מעמיד את הרכב לשימושו האישי של הנכה דרך קבע.
 9. אם הרכב רשום על שם חברה – יש להציג מכתב מהחברה עם לוגו תואם לשם החברה, שהרכב צמוד לשימושו של בעל הרכב כדרך קבע;
 10. אם הרכב רשום על חברות השכרה/ליסינג – יש להמציא הסכם שכירות.

שלבי הטיפול בבקשה

המסמכים שנתקבלו במשרד התחבורה מועברים לרופא אגף הרישוי במשרד התחבורה. לאחר העיון במסמכים נשלח לבית המשפחה תו החניה ואישור לתשלום אגרת רישוי מופחתת או מכתב תשובה אחר. משך טיפול בכל בקשה אמור להמשך כחודש ימים.

תג חניה אישי לנכה

החל מיום 10/4/2018, תג הנכה שיונפק ע”י היחידה לטיפול במוגבלי ניידות יהפוך לתג אישי, ולא יופיעו עליו פרטי כלי הרכב. השינוי יחסוך מעתה את ההמתנה לתג חדש.
בעת החלפת כלי הרכב, אין צורך להגיש בקשה חדשה. יש להגיע לאחד מסניפי הרישוי ולעדכן על השינוי. מיד עם סיום הפעולה במשרד הרישוי, תתעדכן מערכת המחשוב של האגף כך שהנתונים החדשים אודות כלי הרכב יעודכנו מיידית ויהיו זמינים לצפיית רשויות האכיפה בתחום החניה העירונית בתוך 24 שעות.

חשוב לדעת!

 • על פי תיקון חוק חניה לנכים, התשנ”ד- 1993, ניתן לקבל תו חנייה לשני כלי רכב, ובלבד שיוכח ששניהם משמשים להסעתו של הילד.
 • רכב הרשום על שם בעל המוגבלות או הנרשם על שמו פטור מאגרת שינוי בעלות. השינוי ללא תשלום, מבוצע במשרד הרישוי בלבד.
 • מי שאין בידיו אישור על גמלת נכות ואינו זכאי לאגרת רישוי מופחתת, יכול לבקש תו נכה באישור רופא של אגף הרישוי. את הבקשה יש להגיש למשרד הרישוי הקרוב למקום המגורים עם מסמכים רפואיים עדכניים, והיא תיבדק בידי רופא אגף הרישוי. התשובה תינתן על ידי משרד הרישוי.
 • ניתן לערער על קבלת תשובה שלילית .

פטור מאגרת רישוי

 • ניתן לזכאים לתו נכה. אגרת רישוי לרכב של נכה מתעדכנת מעת לעת.
 • לא כל אדם שאושר לו תו חניה מקבל באופן אוטומטי גם הפחתה בתשלום אגרת הרישוי. כל פניה נבדקת לגופה על ידי רופא אגף הרישוי ובסמכותו לאשר או לדחות בקשות לתו חניה/להפחתה בתשלום אגרת הרישוי.
 • הזכות לתשלום אגרת רישוי רכב מופחתת ניתנת עבור רכב אחד בלבד – ללא צורך ברישום הרכב על שם הילד.
 • כאשר פונים לרישום רכב עם אגרת נכה – צריך לוודא שלא רשום רכב קודם, המשולמת עליו אגרת נכה, שהרכב הקודם נמכר, או שהתעריף שונה לתעריף רגיל.
 • תשלום רטרואקטיבי

במקרים בהם אושרה הפחתה בתשלום אגרת רישוי, ניתן לקבל החזר של החלק היחסי של אגרת הרישוי. יש למלא ולהגיש טופס בקשה להחזר אגרת רישיון נהיגה בצירוף צילום המחאה ריקה, ליחידה לטיפול במוגבלי ניידות במרכז עדכון ובקרה של משרד התחבורה ת.ד. 72 חולון, מיקוד 58100.

אין בחוק נוהלים מחייבים לגבי מתן אישורים לתו חניה ואגרת רישוי מופחתת, לכן קיימת שונות בין הלשכות השונות.